Thống kê chu kỳ Đặc Biệt – Soi cầu  xsmb – Soi cau lo

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 18-12-2016 (34908) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày 61 ngày
Đầu 1 ra ngày 20-12-2016 (66718) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày 72 ngày
Đầu 2 ra ngày 17-12-2016 (76822) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày 84 ngày
Đầu 3 ra ngày 10-12-2016 (67134) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày 64 ngày
Đầu 4 ra ngày 04-12-2016 (86749) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 16 ngày 56 ngày
Đầu 5 ra ngày 12-11-2016 (92452) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 38 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 19-12-2016 (18360) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày 64 ngày
Đầu 7 ra ngày 15-12-2016 (51178) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày 62 ngày
Đầu 8 ra ngày 14-12-2016 (35289) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày 66 ngày
Đầu 9 ra ngày 02-12-2016 (16291) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 18 ngày 56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 19-12-2016 (18360) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày 45 ngày
Đuôi 1 ra ngày 16-12-2016 (32101) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày 71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 17-12-2016 (76822) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày 64 ngày
Đuôi 3 ra ngày 11-12-2016 (94423) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày 68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 10-12-2016 (67134) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 10 ngày 87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 13-12-2016 (66965) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 7 ngày 61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 24-11-2016 (44896) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 26 ngày 66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 15-11-2016 (29707) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 35 ngày 68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 20-12-2016 (66718) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày 106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 14-12-2016 (35289) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày 71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 02-12-2016 (16291) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 18 ngày 53 ngày
Tổng 1 ra ngày 16-12-2016 (32101) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 4 ngày 70 ngày
Tổng 2 ra ngày 01-12-2016 (04448) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 19 ngày 84 ngày
Tổng 3 ra ngày 08-12-2016 (83121) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 12 ngày 77 ngày
Tổng 4 ra ngày 17-12-2016 (76822) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 3 ngày 62 ngày
Tổng 5 ra ngày 15-12-2016 (51178) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 5 ngày 58 ngày
Tổng 6 ra ngày 19-12-2016 (18360) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 1 ngày 68 ngày
Tổng 7 ra ngày 14-12-2016 (35289) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 6 ngày 42 ngày
Tổng 8 ra ngày 18-12-2016 (34908) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 2 ngày 67 ngày
Tổng 9 ra ngày 20-12-2016 (66718) đến 20-12-2016 vẫn chưa ra là 0 ngày 91 ngày